Forside > Slik jobber vi med oppdrag

VÅR METODE

Interim Norge har valgt å synliggjøre deler av vår prosess for å levere interimledere til offentlige og private organisasjoner i fem ulike faser.

Fra vi mottar den første henvendelsen fra en potensiell oppdragsgiver til interimleder er på plass i organisasjonen, tar det ofte ikke mer enn 7-10 dager. Det er mulig ved at vi har en kvalitetssikret base av vel 1000 erfarne ledere i vårt nettverk. Ledere som kan vise til dokumenterte og gode resultater fra tilsvarende oppgaver som våre oppdragsgivere etterspør. Under følger en kort oppsummering av vår metode. 

OPPDRAGSBESKRIVELSE OG KRAVSPESIFIKASJON

Sammen med oppdragsgiver utarbeider Interim Norge (INAS) en oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon for det konkrete oppdraget. Sentrale elementer i denne sammenheng er avklaring om ansvarsforhold og myndighet, varighet på oppdraget og hvilken type kompetanse det er behov for. Denne viktige fasen tar vanligvis èn til to dager, avhengig av oppdragsgivers mulighet til å prioritere dette arbeidet.

For utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse deler vi ofte arbeidet inn i følgende faser:

  • Behov definert av kunde/oppdragsgiver kvalitetssikres og spesifiseres
  • Dialogmøte mellom kunde og oss som leverandør om oppdragsbeskrivelse
  • Revidert forslag til oppdragsbeskrivelse oversendes oppdragsgiver for endelig godkjenning

 

SØK

Med utgangspunkt i omforent oppdragsbeskrivelse starter INAS prosessen med å identifisere relevante kandidater til det konkrete oppdraget. Vi gjennomfører excecutive search i vår egen kandidatbase og i vårt nettverk, og sender i tillegg en forespørsel til utvalgte kandidater. Gjennom utlysning av et konkret oppdrag til utvalgte ledere i vårt nettverk, anmoder vi om en søknad og begrunnelse for hvorfor de er aktuell for det konkrete oppdraget.

Vi kartlegger så innkomne kandidater, kvalitetssikrer deres CV, gjennomfører referansesjekk og oversender oppdragsgiver forslag til vanligvis to-tre relevante kandidater.

 

PRESENTASJON OG UTVELGELSE

Sammen med kunden konkluderes det så på hvem som skal innkalles til intervju.

Med utgangspunkt i egen kartlegging forbereder vi aktuelle kandidater for intervju med oppdragsgiver. INAS deltar alltid i intervjuene med våre kandidater, og bidrar i evalueringen etter at intervjuet er gjennomført.

I mange sammenhenger er det også nødvendig med et finaleintervju før endelig konklusjon på valg av kandidat. Ofte skjer dette fordi flere i organisasjonen skal bli kjent med og ha anledning til å bidra i beslutningsprosessen.

I tillegg, kan vi hvis ønskelig fra oppdragsgiver, også foreta:

  • Psykometrisk testing av finalekandidater
  • Utvidet bakgrunnssjekk
  • Referansesjekk

 

OPPSTART OG LEVERANSE

Tidspunkt for oppstart av oppdraget avtales mellom alle tre parter; oppdragsgiver, INAS og interimleder. Før oppstart sørger INAS for at avtaledokumenter både er utarbeidet og signert av oppdragsgiver og valgt interimleder.

I oppdragsperioden opererer INAS som rådgiver/mentor for interimleder. Samtidig holder vi en løpende dialog med oppdragsgiver som leverandør, med avtalt frekvens.

 

SLUTTEVALUERING

Etter avsluttet oppdrag gjennomføres en evaluering av oppdraget sammen med kunde. Dersom oppdragsgiver ønsker det, deltar også kandidaten i et slikt evalueringsmøte.

Det vanlige er at INAS gjør en evaluering med kandidaten. Dette tar vi så med oss inn i et evalueringsmøte med oppdragsgiver.